Control i seguiment del pacient amb DM tipus 2 a la consulta d'At.Primària

From SaniWiki.cat
Jump to: navigation, search

El control i seguiment dels pacients amb DM tipus 2 estarà liderat per infermeria.

ÀMBIT: ABS La Bisbal d'Empordà, ABS Palamós, ABS Palafrugell i ABS Torroella de Montgrí.

POBLACIÓ DIANA: pacients amb DM tipus 2 amb bon control, és a dir, que estigui dintre dels següents paràmetres:

Criteris de bon control diabètic
HbA1c ≤ 8%
col-LDL Prev. 1aria <100mg/dl

Prev. 2aria <70mg/dl

Filtrat Glomerular > 60ml/min
Pressió arterial <140/90

L'objectiu de control d'un pacient amb DM tipus 2 pot variar segons les característiques del pacient i és per això que tindrem en compte l'edat, les patologies associades i l'esperança de vida dels mateixos.

L'equip responsable de cada pacient serà l'encarregat de marcar un objectiu individualitzat en cada cas, modificant aquests criteris de bon control segons els paràmetres abans esmentats.

Periodicitat de les visites

Els controls estaran estructurats en dues visites l'any.

Visita anual

On es realitzarà:

Exploració
Pes / IMC
Perímetre abdominal
Control TA
Proves analítiques
HbA1c, glucèmia basal
Perfil lipídic
Creatinina, quocient albúmina / creatinina, filtrat glomerular
Revisions periòdiques
Fons d'ull (anual o bianual)
Protocol peus
ECG
Activitats educatives i de prevenció
Compliment de dieta, exercici i tractament farmacològic
Revisió de mesures d'autocontrol
Consell per deixar el tabac
Vacuna antigripal si procedeix

Visita semestral

Es realitzarà:

 • La mateixa exploració física: pes/IMC, perímetre abdominal i TA.
 • Control de glucosa i Hb1Ac.

Derivació al seu metge

El pacient DM serà derivat a VISITA MÈDICA quan presenti el següents criteris:

Paràmetre Valor
HbA1c >8%
Lípids >100 en prevenció primària

>70 en prevenció secundària

TA valors alterats d'AMPA
ITB ITB < 0,9 (Malaltia vascular)

ITB > 1,3 (calcificacions)

absència de polsos

claudicació intermitent

úlceres

Aquests criteris, com hem comentat abans, estaran consensuats individualment segons el pacient.

El pacients DM serà derivat com a VIGES al seu metge quan presenti:

 • HbA1c entre 7-7,5
 • Revisió d'ECG
 • Qualsevol paràmetre d'analític que estigui fora dels valors normals
 • Antecedents de
  • Cardiopatia isquèmica
  • Ictus
  • Nefropatia