Control i seguiment del pacient amb DM tipus 2 a la consulta d'At.Primària

De SaniWiki.cat
Salta a: navegació, cerca

El seguiment del pacient diabètic ben controlat es durà a terme per part d'infermeria de la següent manera:

VISITA ANUAL on es realitzarà:

Exploració
Pes / IMC
Perímetre abdominal
Control TA
Proves analítiques
HbA1c
Perfil lipídic
Creatinina, quocient albúmina / creatinina, filtrat glomerular
Revisions periòdiques
Fons d'ull (anual o bianual)
Protocol peus (polsos, monofilament i sensibilitat vibratòria)
ECG
Activitats educatives i de prevenció
Compliment de dieta, exercici i tractament farmacològic
Revisió de mesures d'autocontrol
Consell per deixar el tabac
Vacuna antigripal

El pacient DM serà derivat a VISITA MÈDICA quan presenti el següents criteris:

Paràmetre Valor
HbA1c >7,5
Lípids >100 en prevenció primària

>70 en prevenció secundària

TA valors alterats d'AMPA
ITB ITB < 0.9 (Malaltia vascular)

ITB > 1.3 (calcificacions) absència de polsos

claudicació intermitent

úlceres

El pacients DM serà derivat com a VIGES al seu metge quan presenti:

  • HbA1c entre 7-7.5
  • Revisió d'ECG
  • Qualsevol paràmetre d'analítica que estigui fora dels valors normals
  • Antecedent de Cardiopatia isquèmica
  • Antecedent d'Ictus
  • Antecedent de Nefropatia