IT:Justificants

From SaniWiki.cat
Jump to: navigation, search

Idees clau

 1. La IT és la incapacitat d'un/a treballador/treballadora per a realitzar la seva feina habitual, motivada per malaltia o accident. Per tant, hi ha una lesió o malaltia objectivable i que provoca limitació o limitacions per a la realització de la feina habitual.
 2. El Reial decret 575/1997, de 18 d'abril i l'Ordre ministerial de 19 de juny de 1997 que el desenvolupa, estableix que el/la metge/metgessa del Servei Públic de Salut, expedirà el comunicat mèdic de baixa immediatament després del reconeixement mèdic del/la treballador/a.
 3. Els justificants no són de repòs sinó de presencia o atenció mèdica. En el justificant s'indica que el pacient ha rebut atenció mèdica o ha estat en el centre ( no que li han fet ).

A la pràctica

 • Es metges d'atenció primària NO han de fer un justificant de repòs en cap document aportat pel pacient perquè ho presenti a la seva empresa, ja que per a aquesta funció ja existeix el comunicat de baixa, que és el que marca la normativa legal actual (RD. 575/1997 de 18 d'abril i l'Ordre Ministerial de 19 de juny de 1997)"
 • En la majoria d'ocasions el pacient no aporta cap document per part de l'empresa sinó que ens demana a nosaltres en el mateix justificant de visita que incorporem la afegitó del repòs 24-48h o bé a través d'un informe clínic que ho indiqui
 • L'únic document oficial que té el metge de primària per a prescriure repòs a un treballador, és el comunicat de baixa. Els justificants de repòs no s'atenen a la legalitat, ni els fets pel metge, ni els que aporten de l'empresa per a ser complimentats pel metge.
 • No és infreqüent les reclamacions d'empreses adjuntant una serie de JUSTIFICANTS d'ASSISTÈNCIA amb l'afegitó que indiques de repòs 24-48 hores, i l'empresa reclama al Servei Públic de Salut per aquest fet, indicant a més que aquest fet li comporta un perjudici econòmic per no poder declarar-lo com a IT a la Seguretat Social.
 • Instrucció 5/2012,de 15 d'octubre sobre justificació d'absències per motius de salut i per assistència a consulta mèdica del personal al servei de l'Administració de la Generalitat, realitzada pel Departament de Governació i Relacions Institucionals.

...

3.- Justificació d'absències per motius de salut de durada màxima d'un dia.

3.1.- Les absències produïdes per motius de salut durant la jornada de treball o abans del seu inici amb una durada màxima d'un dia s'acreditaran mitjançant justificació de presència o document acreditatiu d'atenció mèdica, en la qual ha de constar expressament el nom i cognoms del/ de la pacient, la data d'atenció mèdica i les dades identificatives del centre o consulta mèdica o el metge o metgessa dels serveis de prevenció corresponents.

3.2.- El justificant es farà arribar a les unitats de personal el mateix dia de la reincorporació al lloc de treball.

4.- Justificació d'absències per motius de salut de durada superior a un dia.

4.1.- Les absències produïdes per motius de salut de durada superior a un dia es justificaran necessàriament mitjançant el corresponent comunicat de baixa i seguiran la tramitació corresponent a la situació d'incapacitat temporal.

Resum

 • No es poden realitzar justificants de repòs.
 • Cal valorar altres mecanismes de justificació que poden ser interns, el que no podem fer, és exigir als metges del Sistema Públic de Salut que realitzin un tipus de justificant no contemplat legalment.
 • Per tant, no es poden fer, i menys posant l'"afegitó a mà", i si es fan que el metge en qüestió sàpiga que pot rebre una reclamació o denúncia per part de l'empresa.