HCI:Problemes de salut

De SaniWiki.cat
Salta a: navegació, cerca


Aquesta pàgina fa referència en les assignacions als problemes de salut (habitualment anomenats processos): codificació, data, lateralitat.

Canvis pendents de realització

Arreglar l'error de pèrdua de curs clínic en la HCI d'urgències quan se surt de la HCI d'un pacient i aquest curs no s'ha desat prèviament, ja que no apareix l'avís habitual de la necessitat de que cal desar-lo abans de sortir.

Propostes de nous canvis

Lateralitat

Prioritat: Baixa  Estat: A presentar

Justificació: A vegades hi ha problemes que tot i que podrien tenir lateralitat el programa entén que no en poden tenir. Això du a perdre temps, generant un error. Vegi's l'exemple següent.

Problema sense lateralitat conflictiu (esta actual).

Problema sense lateralitat conflictiu

Proposta: Si un problema no té lateralitat que aparegui en gris (desactivada la opció d'assignació de lateralitat) o no aparegui l'opció,

Exemple: Problema sense lateralitat en que el programa no espera la introducció d'una lateralitat: desactivada la opció d'assignació de lateralitat en acabar d'assignar el codi de la CIM.

Problema sense lateralitat proposta en casos conflictius

Assignació de la data d'inici del problema

Prioritat: Baixa  Estat: A presentar

Problemes congènits

En introduir 0 anys s'hauria d'assignar la data de naixement, actualment en introduir un 0 no dóna cap assignació a la data d'inici.

Fa tant de temps

Molt sovint el pacient sap millor quan fa (o quan s'ha iniciat) el problema que en quina edat s'ha iniciat.

Assignació de la data d'inici de problema mèdic (Fa)

Assignació a problemes de varis cursos clínics

Justificació: Quan s'obren diversos cursos clínics (això només succeeix a AP i rarament a l'especialitzada) de forma automàtica (i convenient) quan surts del pacient o es fa una interconsulta el programa demana per desar els cursos, aleshores no saps quin és el curs clínic al qual es refereix cadascuna de les finestres que van apareguent.

Selecció de procés des de diversos cursos, ara.

SeleccióProcésDeDiversosCursosAra.png

Proposta, en un exemple, mostrant la primera línia del curs:

SeleccióProcésDeDiversosCursosEnunciat.png

Tria dels problemes

Prioritat: Mitja  Estat: A presentar

Justificació: Dificultat d'assignar a problemes de salut els cursos clínics, les prescripcions o les proves complementàries quan s'està treballant amb diferents problemes. Això és sobretot habitual en AP (però no exclusivament), generant molts errors per sobreassignació de cursos clínics o prescripcions a problemes de salut no pertinents.

Problemes en la selecció dels problemes

Expliquem-ho en un exemple:

1. Suposem que el pacient ha vingut per una infecció de vies aèries superiors, llavors assignem el curs clínic i la prescripció a la infecció de vies aèries superiors (tot funciona bé).

2. A continuació ens comenta que presenta a més una disminució de l'agudesa visual propera, per l'edat creem el problema de presbícia, en el moment d'assignar el curs clínic on hi consta la disminució llavors apareixen marcats a més de la presbícia la infecció de vies aèries. Cal desmarcar la infecció de vies aèries. Com que vol ser vist per l'optometrista s'ha de desmarcar altra vegada la infecció de vies aèries.

Aquest exemple és el més senzill, moltes vegades (i més quan més complex sigui el pacient) més problemes de salut presenta i motius de consulta són tractats en una sola visita (ja sigui per part del pacient o induïda pel sanitari quan, per exemple, s'adona que ha de demanar-li les anàlisis de la HTA perquè fa temps que no ve de control).

Aleshores es proposen dos botons més:

  • Esborrar tots (modificació aprovada)
  • Última assignació (nova proposta)
Representació actual

Selecció de problemes de salut, finestra actual.

Selecció de problemes de salut, finestra actual

Representació amb els dos botons suggerits

Selecció d'un problema de salut, proposta amb dos botons més

A més amb reassignació de l'espai dels botons

O amb més botons (optimitzant l'espai), tal com n'assenyalem més avall la conveniència:

BotonsSelProblemes.jpg

Nota: les explicacions ara obviades poden aparèixer en passar el cursor per sobre dels botons.

Problemes en la presentació dels problemes a seleccionar 1

Justificació: Tot i que hi ha l'indicador del nombre de problemes seleccionats, sovint no es té en consideració i se selecciona a més del/s problema/es escollit/s d'altres que no es visualitzen perquè la graella no és prou alta per la quantitat de problemes (habitualment actius) que hi ha. Aquest error passa sovint en pacients pluripatològics i més en AP.

Proposta: que la finestra fos d'alçada variable, i que automàticament ocupés l'alçada necessària per tal de presentar el màxim nombre de problemes, fins a tota l'alçada de la pantalla (i, opcionalment, menys alçada si hi han pocs problemes a escollir) sense haver de desplaçar-se amb l'ajut de la barra (lateral dreta de desplaçament). Més senzill però menys elegant (en haver de buscar els botons abaix de tot): que ocupés tota l'alçada de la pantalla.

Simulació situació actual

Selecció de problemes, part superior

AlçadaSelProblemes.jpg

Selecció de problemes, part inferior

AlçadaSelProblemes2.jpg

Simulació proposta

Selecció de problemes, proposta amb màxima alçada

AlçadaSelProblemesProposta.jpg

Problemes en la presentació dels problemes a seleccionar 2

Prioritat: Baixa  Estat: A presentar

Actualment quan es presenten els problemes tancats, la data apareix tallada.

La solució és senzilla: creació d'una nova columna, només per a les icones dels graus de rellevància (assignats o no, oberts o tancats).

Simulació situació actual

SeleccioProblemesAmbTancats.png

Simulació proposta

SeleccioProblemesAmbTancatsPropos.png

Visualització dels problemes

Oberts / tancats

Prioritat: Baixa  Estat: A presentar

Justificació: Permetre ràpidament canviar el mode de visualització dels problemes oberts/tancats.

Proposta:

Amb els ja conegudes icones de graella, ara en forma de botons:

  • IconProblemOpen.png Problemes oberts
  • IconProblemClosed.png Problemes tancats

Permetent les següents combinacions de botons premuts:

  • ProblemesProposButtonsOpen.png Mostrant els problemes oberts
  • ProblemesProposButtonsClosed.png Mostrant els problemes tancats
  • ProblemesProposButtonsOpenClosed.png Mostrant els problemes oberts i tancats

La simulació més avall amb el nou apartat.

Ordenació dels problemes de salut

Prioritat: Baixa  Estat: Refusada, hi ha un sistema alternatiu?

Actualment els problemes de salut queden ordenat segons la Classificació Internacional de Malalties.

Proposta

Es tracta que es puguin ordenar (a més) els problemes per altres criteris:

Per fer-ho, s'ha optimitzat l'espai dels 2 primers botons i s'han afegit 3 nous botons per establir l'ordre segons:

  • IconSortICD.png Classificació Internacional de Malalties
  • IconSortRellev.png Grau de rellevància
  • IconSortCalendar.png Data d'inici del problema
Simulació

Representació actual

Problemes de salut ordre, actualment

Proposició d'ordenació de problemes segons CIM

ProblemesProposSortICD.png

Proposició d'ordenació de problemes segons rellevància:

ProblemesProposSortRellev.png

Proposició d'ordenació de problemes segons data:

ProblemesProposSortDate.png

Amagar l'autor de la codificació

Prioritat: Baixa  Estat: En discussió

Justificació: Actualment i per defecte es visualitza l'autor de la codificació, això comporta l'ocupació de l'espai corresponent al títol del problema de salut.

Proposta: Es tracta d'afegir un nou botó: IconPerson.png. Premut (opció per defecte) permet veure l'autor.

Simulació

Representació actual:

ProblemesAuthor.png

Representació sense autor:

ProblemesNoAuthor.png
Finalment

Amb el botó IconThumbtack.png premut el programa recordaria les opcions escollides. Així podria ser interessant en revisar (en un treball d'investigació retrospectiu) problemes de salut tancats.