Obre el menú principal

SaniWiki.cat β

HCI:Història Clínica Informatitzada

Espai de SaniWiki.cat destinat a propostes de millora del programa de la Gavina, realitzat per Emporsis.

Reunions estiu 2016

 • Cap millora a l'HCI.
 • "El curs clínic s'enviarà a HC3"
 • Finestra amb dos pestanyes:
  • Canvis: 3 etiquetes: Defuncions, Hospitalització i Alta.
  • Ingressats

Amb 2 botons de Neteja i Neteja tot.

 • que per la propera Comissió del setembre, es preparara una guia de recomanacions i i estil per fer un cc (tal com no repetir coses i a partir d'ara mirar el que es posi, que ho pugui entendre el malalt i els professionals alients a l'acte assistencial concret.

2016/07/20 Acta Comissió HCI Hospital-AP

Errors resolts

 • Avís de canvi crític: en les anàlisis.

Reunió 18/5/2016

Organització d'informàtica

Principi bàsic: Els recursos destinats a informàtica no han de créixer.

Consta de:

 • Manteniment.
 • Explotació de la informació.
 • Sistemes (compartir dades, base de dades...)
 • Desenvolupament:
  • 30% Solució d'errors i alguna millora.
  • 70% Nous projectes.
   • Servei Català de la Salut
   • Propis

Millores i projectes

A realitzar el 2016:

Sense data:

Altres tasques

 • Valorar la qualitat de les HCI i possibles millores.

Propostes de millora presentades

Millores realitzades

Juny:

OM laboratori

En les OM de laboratori hi hauran els estats:

 • PEN = PENDENT, encara no s'ha programat la extraccio
 • PRO = PROGRAMADA, La extraccio esta programada
 • CUR = EN CURS, El laboratori ja te la mostra
 • PAR = RES. PARCIAL, Hi han resultats disponibles, pero encara en falten
 • RES = RES. TOTRAL, Quan tenim tots els resultats.

Queda pendent de fer que es puguin filtrar les families MICRO o ANATOMIA

Declaracio de les llistes d'espera

[1]

LL. E. Proves complementàries i consulta externa

 • Preferent < 30 dies
 • Normal < 90 dies
 • Seguiment o control. No sotmeses a temps d’espera
 • Circuit de diagnostic ràpid

Nivells de prioritat

 • Preferent: 90 dies
 • Mitjana: 180 dies
 • Baixa: 365 dies

Procediments garantits

 • < 45 dies: oncològics
 • < 60 dies: neoplàsies pròstata i bufeta
 • < 180 dies: cataractes, pròtesi de maluc i genoll
 • < 365 dies: tota la resta de procediments


Propostes de millora a presentar

Prescripcions

Mireu aquí


Problemes de salut (assignació, edició, visualització)

Mireu aquí


Cursos clínics

Presentació dels autors

Prioritat: Baixa  Estat: Refusada

Justificació: buscar l'especialitat d'un curs clínic enmig d'una llista no és fàcil, ja que l'última fila hi ha l'especialitat.

Situació actual:

 


Proposta:

 • Amb tres columnes i l'autor al final
 • Utilitzant minúscules, ja que no s'acaba de llegir moltes vegades tot el contingut per falta d'espai condicionada per l'amplada de la columna

Simulació:

 

Optimització del contingut

Prioritat: Baixa  Estat: Acceptada

A vegades s'afegeixen (erròniament, per distracció) línies buides al principi i al final dels cursos clínics. Exemple: el segon curs clínic de la simulació anterior.

Proposta: La seva eliminació.

Justificació: Així s'optimitza l'espai i permet veure l'inici (i així situar-se) d'un curs clínic quan aquest no està desplegat.

Cursos sense contingut

Prioritat: Baixa  Estat: Acceptada

A vegades s'afegeix un nou curs que finalment no s'utilitza. En sortir de la HCI del pacient el programa demana per desar el curs clínic. Per eliminar el curs clínic primer s'ha d'assignar a un problema existent i després esborrar-lo (després de justificar-ho), finalment clicar per sortir.

Proposta: En sortir d'una HCI que contingui un curs clínic sense contingut (o amb línies buides) que el programa senzillament l'elimini. Una excepció a la proposta seria un curs clínic amb contingut i prèviament desat.

Revisió de les ordres mèdiques demanades

Tancament automàtic

Prioritat: Baixa  Estat: Refusada, parcialment degut a alternativa

Si s'obre l'informe de l'ordre mèdica demanada amb dos clics es tanca automàticament l'ordre realitzada (no així si es clica el botó H.C.I.).

Proposta: una millor solució seria:

 • Que no es tanquéssin automàticament.
 • Un botó ("Tanca") que en clicar-lo tanqués l'ordre o les ordre seleccionades (Acceptat: possibilitat de selecció múltiple en la graella).

Mètode alternatiu per recuperar les ordres tancades, que s'arreglarà per tal de:

 • Es vegin totes les tancades i no sols les d'un tipus determinat (per exemple, anàlisis, radiografies o interconsulta).
 • Es pugui seleccionar el professional.

Selecció de pacient en Citació a dietaris

Prioritat: Baixa  Estat: Acceptada

Justificació: Permetre des de la Revisió, per exemple, citar al pacient per una visita telefònica pel dia d'avui, trucar al pacient i d'aquesta forma n'hi hauria constància, sense haver d'escriure de nou els cognoms/nom.

Proposta: Un botó ("Obre") que tanqués aquesta finestra i seleccionés el pacient en la finestra de "Citació a dietaris".

Graella d'imatges

Visualització de quines són les radiografies realitzades

Prioritat: Mitja  Estat: Acceptada, sembla que ja existeix

Justificació: En revisar les imatges, concretament les radiològiques només apareix el nom de la primera demanada. Aleshores és difícil de trobar les altres radiografies (quan hi ha més d'un grup de radiografies) sinó estan ben identificades dins d'algun dels cursos del problema de salut que estem revisant.

Així actualment:

 


La proposta seria:

 • Ajuntar els noms dels identificadors de radiografies, i optimitzant l'amplada posant-los en minúscules.
 • Amplada de les columnes modificable per l'usuari, així en cas de vàries prestacions es podrien arribar a veure totes canviant-ne l'amplada.
 • Optimitzar l'espai presentant la data de l'any amb dos xifres.

 

Renomenament de les fotografies penjades

Prioritat: Baixa  Estat: Acceptada

Justificació: Les fotografies sovint són de dermatologia en que no s'està segur de quina és la malaltia, s'etiqueten com a "lesió cutània a ...". Fora bo saber a què corresponen.

Proposta: Una vegada penjada la imatge i en saber-se el diagnòstic que es podés reanomenar la imatge al diagnòstic corresponent.

Generador d'informes

Prioritat: Alta  Estat: Discussió aplaçada

Sovint els informes tipus PIIC, canvi d'ABS, interconsulta a centres aliens, etc. podrien ser generats informàticament a partir de les epicrisis dels problemes de salut; llavors podrien ser revisats per canviar el que es cregués convenient. A més es podrien afegir els graus de rellevància, tal com ho fan els informes de l'ICS. Els informes de l'ICS, a més els presenta amb l'ordre de rellevància de més a menys.

Anàlisis

Facilitat d'assignació de data en el registre d'una anàlisi

Prioritat: Baixa  Estat: Acceptada

Per enregistrar el resultat d'una anàlisi sempre s'assigna la data actual.

Justificació: Actualment és molt complicat assignar la data en que realment s'ha realitzat. Si l'anàlisi és de fa pocs dies això no comporta un canvi en les decisions que es puguin prendre (repetir les anàlisis, fer altres proves), altrament potser que sí.

Millora en les peticions

Prioritat: Baixa  Estat: Discussió aplaçada, fins que no s'implementi el nou mòdul d'anàlisis.

En el moment de fer una petició, seria interessant que hi hagués:

Comprovació d'anàlisis que no són necessaris repetir

Hi ha algunes determinacions que no cal repetir mai, per exemple la determinació del grup sanguini, el factor Rh o la determinació dels antígens del complex major d'histocompatibilitat (HLA, habitualment el 27).

Justificació: Evitar repetició d'anàlisis innecessaris a més de poder recuperar el valor ja determinat en el moment de la petició.

Proposta: Aquestes determinacions estaran marcades com a no repetibles. En introduir una petició en que hi consti alguna d'aquestes, el programa buscarà i en presentarà el valor.

Advertiment d'anàlisis que no son necessaris repetir en un temps

Massa sovint es repeteixen determinacions que fa pocs dies o setmanes que s'han realitzat.

Justificació: Evitar repetició d'anàlisis innecessaris.

Proposta: Aquestes determinacions estaran marcades com a no repetibles en un termini de temps. En introduir una petició en que hi consti alguna d'aquestes, el programa buscarà, en presentarà el valor anterior i en demanarà la confirmació de la repetició.

Comentari: Pot esdevenir força complex establir-ne uns criteris, probablement podrien ser diferents en funció de si el pacient està o no hospitalitzat o si és un pacient crònic complex.

Avís d'altre petició d'anàlisis pendent

Justificació: Evitar duplicitats optimitzant els recursos.